Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

KODEKS O PRAVIMA I OBAVEZAMA ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH
PREMA MREŽI I OBRATNO

Ukoliko se slažete sa navedenim kliknite ovdje da snimite i ispunite prijavni formular (word 45 kb)
koji ćete poslati na jednu od adresa koje se nalaze na upitniku. Član Omladinske mreže BIH može biti svaki omladinac/ka, omladinska organizacija ili druga nevladina organizacija koja se bavi omladinom, koji/a ispunjava i prihvata sljedeće uslove

- Da nije politička stranka ili podmladak bilo koje političke stranke u BiH, bilo pozicione ili opozicione.

- Pojedinac/ka kao član mreže, može biti član bilo koje političke stranke, ali u okviru aktivnosti mreže ne smije propagirati njene stavove ili interese.

- Da svojim djelovanjem dorinosi razvoju izgradnje demokratskih vrijednosti i jačanju civilnog društva u Bosni i Hercegovini, i borbi za bolji položaj omladine kroz različite vidove aktivnosti.

- Da poštuje ljudska prava svakog čovjeka i građanina i promoviše toleranciju među narodima, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru, rasu ili politička ubjeđenja.

- Da svojim javnim istupanjem ili aktivnostima ne kompromituje misiju i ciljeve Omladinske mreže Bosne i Hercegovine, na bilo koji način.

- Da je spreman/na da uloži svoje snage i sposobnosti u razvoj i napredak mreže, a samim tim i svoje organizacije.

- Da je spreman/na na saradnju i razmjenu informacija sa drugim organizacijama i pojedincima/kama unutar mreže, davanjem svojih sugestija, prijedloga i ideja za poboljšanje zajedničkih aktivnosti.

- Ukoliko se bilo koja organizacija, pojedinac/ka članica mreže obrati za pomoć, pokrenuće se inicijativa za podršku, koja može biti u vidu pokretanja kampanje ili peticije lokalnim, entitetskim ili državnim vlastima i institucijama, organizovanjem saopštenja za javnost i drugih vidova podrške.

- Da prihvata i poštuje odredbe ovog kodeksa.

Članovi Omladinske mreže BiH, pojedinac/ka ili organizacija prestaju biti:

- Gašenjem organizacije.

- Kada ciljevi organizacije, članice mreže, prestanu biti u skladu sa ciljevima, misijom i kodeksom Omladinske mreže BiH.

- Prestanku članstva u Omladinskoj mreži BiH iz predhodnog stava, odlučuju članice mreže putem javne ankete.

- Dobrovoljnim istupanjem pojedinca/ke ili organizacije/članice, putem izjave u pismenoj formi.

 

Ukoliko se slažete sa navedenim, kliknite ovdje da snimite i ispunite prijavni formular (word 45 kb)
koji ćete poslati na jednu od adresa koje se nalaze navedene u upitniku.

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


 


    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине